Vedtægter

§ 1. Navn og Hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er #detstartermedmusikken.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen #detstartermedmusikken er almennyttig og en ikke erhvervsdrivende forening.
Stk. 2. Foreningen #detstartermedmusikken formål er, gennem kreative aktiviteter at øge social- og kulturel kapital hos unge fra forskellige sociale lag, som bidrager med dannelse af nye fællesskaber, hvor de unges sociale baggrunde er irrelevante.

Foreningen #detstartermedmusikken arbejder gennem indsatser for at udsatte unge under 30 år på kanten af samfundet kommer på rette spor. Vi arbejder på at bygge bro mellem de unge og det øvrige samfund, opbygge unges selvtillid og selvværd, samt bringe dem i kontakt med andre unge, som de kan identificere sig med. Skabe tryghed og trivsel for de unge og det øvrige samfund. Dette kan samtidig bidrage med nye adfærdsmønstre at spejle sig i. Den sociale indsats er skabt ud fra et helhedsorienteret billede af det enkelte individ, hvorfor forskellige aktiviteter tilpasses den enkeltes behov og interesser.

Foreningen arbejder med forebyggelse gennem kulturelle og sociale aktiviteter, men også ved at skabe rammer for nye netværk.

Dette sker gennem, medlemsmøder, seminarer, studieture, individu-elle mentorforløb og musik-workshops. Foreningen #detstartermed-musikken har et social økonomisk fundament, der arbejder for indsatser, hvor faglighed kombineres med kreative aktiviteter, personlig- og faglig udvikling. Formålet er at kickstarte en varig socialiseringsproces, som fastholder udsatte unge i en sund læringsproces og udvikling.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1 Som medlemmer optages enkeltpersoner, netværksgrupper, foreninger eller firmaer, der vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker via kontingentbetaling på foreningens konto, hvorefter medlemskabet træder i kraft.

Stk. 3. Kontingentet betales årligt forud og fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4. Medlemmer kan ekskluderes, hvis de modvirker foreningens formål. Ekskluderingen træder i kraft fra bestyrelsens beslutning herom. Det ekskluderede medlem kan forlægge eksklusionen til endelig afgørelse på en generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april. Den indkaldes pr. mail med højst fire uges varsel til medlemmerne og skal indeholde dagsorden og et revideret regnskab.

Stk. 3. Alle medlemmer der senest 14 dage før generalforsamling har betalt skyldigt kontingent, er stemme- og valgberettiget. Hvert medlem kan stemme med 1 fuldmagt.

Der kan stemmes ved fuldmagt, medlemmer er valgbare til tillidsposter, hvis der foreligger tilsagn fra dem.

Hver deltager på generalforsamlingen har kun én stemme, uanset hvor mange netværksgrupper, foreninger eller firmaer, deltageren repræsenterer. Hver netværksgruppe, forening og firma har én stemme.

Stk. 4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter
#Valg af dirigent
#Valg af referent
#Valg af stemmeudvalg
#Bestyrelsens beretning og vision for det kommende år
#Fremlæggelse af regnskab
#Fastsættelse af kontingent
#Indkomne forslag
#Budget
#Valg af bestyrelse for 2 år:

Formand i lige år
Kasserer i ulige år
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
3 bestyrelsesmedlem i lige år

#Valg af suppleanter for 2 år:
3 suppleanter

#Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
#Eventuelt

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelsen.

Skt. 6. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal og håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan begæres af et medlem, og anvendes altid ved valg til tillidsposter, hvor der er flere opstillede end pladser.

Stk. 7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og træder i kraft på den ordinære generalforsamling, de vedtages på.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 uges varsel, eller når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning herom og med punkter til dagsordenen til formanden, hvorefter der højst må gå 4 uger inden afholdelsen.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der er på op til 7 medlemmer.

Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af sekretær og næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og undergrupper til aktiviteter.

Stk. 4. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder, der indkaldes og ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsesmøder kan også begæres skriftligt indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og skal i så tilfælde afholdes senest 14 dage efter begæringen.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, heraf formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift, ansættelser og afskedigelser.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder budgetforslag og handlingsplaner.

Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Mødeindkaldelser og referater skal være offentlig tilgængelige.

§ 7. Økonomi og tegningsregler

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen tegnes ved formanden eller i dennes fravær næstformanden, og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved indgåelse af v økonomiske beslutninger for mere end 50.000 kr. tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

§ 8. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to efterfølgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2.Foreningens aktiver tilgår til en forening eller et projekt med lignende formål efter den opløsende generalforsamlings anvisning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling,

København den 3. maj 2018

Dirigent                                                                        Referent          

Tillæg til vedtægter og reglement

På generalforsamlingen 24. marts 2022 er følgende vedtaget:

Ændring af vedtægten:

§ 4 Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes ved et digitalt møde, herunder som telefonmøde, videomøde og andre digitale formater. De digitale møder skal holdes på en platform, der er let tilgængelig for alle medlemmer. Såfremt mere end 1/3 af medlemmerne kræver det, skal generalforsamlingen dog holdes ved fysisk fremmøde, medmindre, dette grundet særlige omstændigheder ikke er muligt at generalforsamlingen kan afholdes online

§6. Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse stk. 9 tekst:
Mødeindkaldelser og referater skal være offentlig tilgængelige. Udgår.